การจดจำใบหน้าหรือเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อถือได้

ตลาดในยุค ดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ