chatgpt

Chat GPT คืออะไร ทำความรู้จักแชตบอตที่เป็นกระแสแรงที่สุดในปี 2023

Chat GPT ย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer เป็นแชตบอตที่จัดทำขึ้นโดย OpenAI